ALGEMENE VOORWAARDEN

van

de besloten vennootschap onder firma

VAKDAK VOF

Download de voorwaarden hier (PDF-bestand)

Artikel 1 : Toepasselijkheid

Lid 1

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanvraag, aanbieding, overeenkomst en andere
rechtshandeling of rechtsbetrekking waarbij Vakdak VOF ‑ hierna te noemen “Vakdak” ‑ partij is.

Lid 2

Partijen kunnen enkel van deze voorwaarden afwijken, indien partijen dit schriftelijk zijn
overeengekomen. Andere dan deze voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Daarnaast worden deze voorwaarden dan van toepassing verklaard.

Artikel 2 : Register

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever Degene
(natuurlijke persoon of rechtspersoon) die Vakdak opdraagt bepaalde werkzaamheden te
verrichten.

Onderaannemer Degene
(natuurlijke persoon of rechtspersoon) die in opdracht van Vakdak werkzaamheden uitvoert,
leveringen en/of diensten verricht.

Overeenkomst De tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

Werk De
te leveren dienst, het uit te voeren werk en/of de te verrichte levering.

Artikel 3 : Vertegenwoordiging

Vakdak is uitsluitend gebonden door rechtshandelingen, die zijn verricht door de beherend
vennoten van Vakdak, althans door degenen die op grond van het Handelsregister daartoe
bevoegd zijn.

Artikel 4 : Overeenkomst

Lid 1

Het bestek (lees: technische beschrijving) en tekeningen maken deel uit van de overeenkomst.

Lid 2

Alle offertes aanbiedingen van Vakdak zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.

Lid 3

Vakdak mag van de juistheid van door de opdrachtgever verstrekte gegevens (bestek en
tekeningen) uitgaan en haar aanbiedingen daarop baseren.

Lid 4

Indien de werkelijke situatie afwijkt van voornoemde gegevens en/of tekeningen is dat voor
rekening en risico van de opdrachtgever.

Lid 5

De opdrachtgever zorgt ervoor dat Vakdak tijdig kan beschikken over vergunningen,
ontheffingen of dergelijke beschikkingen, die voor de uitvoering van het werk van belang
zijn. Partijen kunnen hiervan bij overeenkomst afwijken.

Lid 6

De opdrachtgever zal om niet (= gratis) water en elektriciteit ter beschikking stellen aan
Vakdak en haar onderaannemers.

Artikel 5 : Betaling

Lid 1

De opdrachtgever is gehouden de factuur van de hand van Vakdak te voldoen binnen vijftien
dagen na factuurdatum.

Lid 2

Als de gefactureerde som (als bedoeld in lid 1) niet binnen vijftien dagen is ontvangen door
Vakdak, dan is de opdrachtgever zonder nadere aankondiging in verzuim.

Lid 3

De opdrachtgever is vanaf dat moment een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand.

Lid 4

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening ‑ in de eerste plaats ‑
de verschuldigde rente en buitengerechtelijke kosten en ‑ in de tweede plaats ‑ van de langst
openstaande facturen. Dit geldt zelfs indien de opdrachtgever vermeldt dat de betaling
betrekking heeft op andere vorderingen van Vakdak.

Lid 5

Vakdak heeft het recht van de opdrachtgever zekerheidsstelling te vorderen, dat deze zijn
verplichtingen na zal (kunnen) komen.

Artikel 6 : Buitengerechtelijke incassokosten

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, dan
komen de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
wederpartij. Die kosten worden gefixeerd als volgt:

· over de eerste € 15.000,- : 25%;

· over het meerdere : 15%.

Artikel 7 : Levering

Lid 1

De door Vakdak genoemde levertijd is indicatief en nimmer een fatale termijn. Vakdak is
derhalve pas in verzuim, nadat zij in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is
gegund om alsnog na te komen.

Lid 2

Bij overschrijding van de levertijd door Vakdak verkrijgt de opdrachtgeer nooit ‑ ook niet na
ingebrekestelling ‑ aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

Lid 3

Indien zich omstandigheden voordoen, die Vakdak ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
niet bekend waren, dan kan Vakdak de uitvoeringstermijn verlengen met de tijd die nodig is om
de opdracht (alsnog) uit te voeren.

Lid 4

De datum van aanvang van de werkzaamheden kan verschuiven als gevolg van invloeden van
buitenaf (zoals ongunstige weersinvloeden). De opdrachtgever heeft dan geen recht op
schadevergoeding.

Lid 5

Indien er sprake is van opschorting door de opdrachtgever van zijn verplichtingen op grond
van de overeenkomst, dan wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de duur van de opschorting.

Artikel 8 : Protesteren

De opdrachtgever is gehouden bij af- en oplevering te onderzoeken of de producten en diensten
aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat er sprake is van
een tekortkoming aan de zijde van Vakdak in de nakoming van haar verplichtingen op grond van
de overeenkomst, dan dient de opdrachtgever binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dit schriftelijk te melden, bij gebreke
waarvan de opdrachtgever er geen beroep op kan doen dat het geleverde niet aan de
overeenkomst beantwoordt.

Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud

Lid 1

Na levering blijft Vakdak eigenaar van de geleverde zaken, zolang de opdrachtgever:

– tekortschiet of uit zijn handelen blijkt dat hij tekort zal schieten in de nakoming
van zijn verplichtingen op grond van deze of andere overeenkomsten;

– de vorderingen, die voortvloeien uit het niet nakomen van verplichtingen, niet heeft
voldaan.

Lid 2

Vakdak is gerechtigd de geleverde zaken weg te halen bij de opdrachtgever of derde(n) (die
voor de opdrachtgever houden) indien de opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt en/of
gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden.

Lid 3

Indien Vakdak geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn
vermengd, gevormd of nagetrokken, dan is de opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaak
aan Vakdak te verpanden/verhypothekeren op verbeurte van een dwangsom ad € 1.000,- per dag
dat geen gevolg wordt gegeven aan deze verplichting na datum van verzoek daartoe.

Artikel 10 : Overmacht

Lid 1

Onder overmacht wordt aan de zijde van Vakdak verstaan, omstandigheden die de nakoming van
enige verplichting van Vakdak verhinderen en die niet aan Vakdak zijn toe te rekenen.
Hieronder dient in ieder geval te worden begrepen: ziekte of staking van medewerkers van
Vakdak en/of onderaannemers, alsmede vertraagde levering van bestelde materialen.

Lid 2

Vakdak heeft ‑ indien er sprake is van overmacht ‑ het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder schriftelijke of gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden/op te zeggen, door de opdrachtgever dit schriftelijk mede te delen en zonder dat
Vakdak gehouden is tot enige vergoeding van schade.

Artikel 11 : Oplevering

Lid 1

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien:

· de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

· Vakdak aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de
opdrachtgever niet binnen acht dagen na voornoemde mededeling schriftelijk kenbaar heeft
gemaakt dat het werk al dan niet is goedgekeurd;

· de opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of
ontbrekende onderdelen, die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd of die
ingebruikname van het werk niet in de weg staan;

· het werk door de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen.

Lid 2

Indien de opdrachtgever het werk niet goedkeurt, is hij verplicht binnen tien dagen na datum
van opname de redenen hiervan schriftelijk kenbaar te maken. Vakdak dient in de gelegenheid
te worden gesteld het werk opnieuw op te leveren. Dit artikel is daarop opnieuw van
toepassing.

Artikel 12 : Risico-overgang

Lid 1

Indien zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter
beschikking staan van de opdrachtgever. De afgenomen zaak zal voor rekening en risico van de
opdrachtgever worden opgeslagen.

Lid 2

Indien Vakdak een verkochte zaak niet installeert/monteert, gaat het risico van de zaak over
op het moment dat Vakdak de zaak ter beschikking stelt aan de opdrachtgever.

Lid 3

Indien de aan te brengen zaken zich bevinden op het perceel van de opdrachtgever/op de
bouwplaats dan is alle schade die ontstaat als gevolg van diefstal of beschadiging van de
zaken vanaf dat moment voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13 : Exconisatie

Lid 1

Vakdak is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van derden,
alsmede veroorzaakt door chemische invloeden of inductie van reeds aanwezige zaken of (door
derden) gebezigde materialen.

Lid 2

Vakdak is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan aan zaken die zich op het perceel
bevinden, waar de werkzaamheden aan worden verricht of met het perceel zijn verbonden.

Lid 3

Vakdak is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring), werving van inkomsten en
dergelijke door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de oplevering
van het werk.

Lid 4

De aansprakelijkheid van Vakdak voor schade uit welke hoofde dan ook is gelimiteerd tot de
som die de verzekeraar vergoedt maar in ieder geval nooit meer dan de aanneemsom (die
partijen zijn overeengekomen).

Artikel 14 : Garantie

Lid 1

De garantietermijn bedraagt tien jaar na datum van oplevering. De garantietermijn wordt niet
verlengd bij vervanging of herstel. De onderdelen die zijn vervangen, zijn van rechtswege
eigendom van Vakdak.

Lid 2

Gebreken ‑ welke zijn ontstaan door schuld of nalatigheid aan de zijde van de opdrachtgever
en/of derden ‑ zijn nimmer voor rekening en risico van Vakdak. Vakdak is niet aansprakelijk
indien de schade geen gevolg is van het handelen of nalaten van Vakdak (bijvoorbeeld
verzakkingen of gebreken van constructieve aard).

Lid 3

De opdrachtgever kan slechts aanspraak maken op garantie indien hij al zijn verplichtingen
jegens Vakdak heeft voldaan.

Lid 4

Indien de leverancier en/of fabrikant garantie verstrekt op de door haar gelever­
de/vervaardigde zaken, dan zal Vakdak de garantiecertificaten aan de opdrachtgever
verstrekken. Indien voornoemde garantietermijn korter is, is deze kortere termijn van
toepassing.

Lid 5

Indien het werk omvat het vervangen/renovatie van de balken, dan impliceert het voornoemde
dat het plafond zal moeten worden vervangen op het moment dat het plafond is bevestigd aan de
balken. De kosten voor vervanging/schade aan het plafond zijn voor rekening en risico van de
opdrachtgever, nu Vakdak veelal in de precontractuele fase niet kan bepalen op welke wijze
het plafond is bevestigd.

Lid 6

Tijdens de uitvoering van het werk, kan het bestaande dak (deels) zijn gedemonteerd. Vakdak
zal openingen tijdelijk afdekken. Vakdak is voor (water)schade (aan het gebouw, perceel of
daarin en daarop bevindende zaken) gedurende deze periode niet aansprakelijk.

Artikel 15 : Wet Ketenaansprakelijkheid

Lid 1

De onderaannemer zal op het eerste verzoek van Vakdak:

a. schriftelijk melden, welke werknemers de opgedragen werkzaamheden zullen uitvoeren;

b. nadere gegevens verstrekken met betrekking tot loonstaten, salarissen en overige
administratie;

c. de tewerkstellingsvergunning en andere stukken overleggen, waaruit blijkt dat
buitenlandse werknemers werkzaamheden mogen verrichten in Nederland;

d. legitimatiebewijzen overleggen van de op het werk ingezette werknemers;

e. schriftelijk opgeven, de naam en het adres van de bedrijfsvereniging (waarbij de
onderaannemer is aangesloten), zijn loonbelastingnummer en/of een geldig bewijs van
inschrijving bij de bedrijfsvereniging;

f. een verklaring van goed gedrag overleggen met betrekking tot het betalingsgedrag bij
die bedrijfsvereniging alsmede met betrekking tot de afdracht loonbelasting (een en ander
conform de Wet Ketenaansprakelijkheid);

Lid 2

De onderaannemer is jegens Vakdak gehouden voor tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit
hoofde van de Sociale- en Volksverzekeringswet en uit de Wet op Loonbelasting ten aanzien van
voornoemde werknemers.

Lid 3

De onderaannemer is verplicht met betrekking tot het betreffende werk een g-rekening te
openen als bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid. Vakdak zal het recht hebben een gedeelte
van de aanneemsom/koopsom ‑ dat wordt gevormd door premies en loon­belasting ‑ op die g-
rekening over te maken. Deze overmaking strekt tot kwijting voor het betreffende gedeelde van
de aanneemsom of koopsom. Vakdak is gerechtigd de betaling van dat deel van de aanneemsom op
te schorten indien de onderaannemer Vakdak nog niet schriftelijk heeft geïnformeerd over het
geopend zijn van de g-rekening.

Artikel 16 : Vrijwaring

Lid 1

De onderaannemer zal Vakdak ‑ indien zij aansprakelijk wordt gesteld door de opdrachtgever
en/of derden ‑ schadeloosstellen en vrijwaren voor alle schade en alle kosten (daaronder
begrepen boetes en kosten van accountants, juridisch en fiscaal adviseurs) als gevolg van of
in verband met enige tekortkoming in de verplichtingen voortvloeiende uit hoofde van de
overeenkomst en/of onrechtmatig handelen aan de zijde van de onderaannemer en/of door hem
ingeschakelde derden.

Lid 2

De onderaannemer is gehouden garantiecertificaten, gebruiksaanwijzingen, onderhouds­
voorschriften, tekeningen, sleutelcertificaten, revisiecertificaten en/of alle andere op het
werk betrekking hebbende (technische) bescheiden, welke op enigerlei wijze voor Vakdak of de
opdrachtgever van belang kunnen zijn, binnen vijf dagen na oplevering van het werk af te
geven aan Vakdak, zulks op verbeurte van een boete van € 1.000,- per dag indien en voor zover
de onderaannemer in strijd handelt met deze bepaling. Hieronder is begrepen het handelen van
zijn werknemers en derden die in zijn opdracht werkzaamheden verrichten.

Artikel 17 : Cascoverzekering

De onderaannemer is verplicht voor de duur van het aan hem opgedragen werk een
cascoverzekering af te sluiten en afgesloten te houden, alsmede uiterlijk bij de aanvang van
de werkzaamheden aan Vakdak de verzekeringspolis en betaling bewijzen ter zake de premies
over te leggen. Het bedrag waartegen het werk dient te worden verzekerd staat vermeld in de
door partijen gesloten overeenkomst. Het te verzekeren bedrag bedraagt minimaal €
2.500.000,-.

Artikel 18 : Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing. De Rechtbank in Maastricht is bevoegd om van
geschillen kennis te nemen.